ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ENVICON ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ENVICON A.T.E.E.»
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡ.ΓΕΜΗ 4147001000

 

Στη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 23-10-2019 ώρα 10:00 ,αποφασίστηκε ομόφωνα η ανάκλησή της ,λόγω αλλαγής θεμάτων.


Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με την επωνυμία «ENVICON ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ENVICON A.T.E.E.», καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρίας σε νέα Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 19 Νοεμβρίου 2019,ημέρα Τρίτη ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Πεντέλης 106 , ΤΚ 15126, στον Δήμο Αμαρουσίου , για να αποφασίσουν επί των ακολούθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:


1. Ανανέωση θητείας Διοικητικού Συμβουλίου , το οποίο αφού συγκροτηθεί σε σώμα θα ορίζει τις αρμοδιότητες αυτού και την εκπροσώπηση της εταιρείας .
2. Συζήτηση και υπογραφή Συμφωνητικού μετόχων, σε πρόταση που θα προσκομισθεί μέχρι 04-11-2019 στο Διοικητικό Συμβούλιο.


Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 25 Νοεμβρίου 2019, ώρα 10:00π.μ., στον ίδιο χώρο. Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος, ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης .


Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων.


Για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου θα πρέπει ο μέτοχος να εξουσιοδοτήσει νόμιμα τον αντιπρόσωπό του και τη σχετική εξουσιοδότηση να καταθέσει στην εταιρεία πέντε(5) ημέρες πριν τη Γενική συνέλευση.

Μαρούσι 23 Οκτωβρίου 2019